Ambienti jetësor

MBROJTJA E KUALITETIT TË AMBIENTIT JETËSOR

 

Prioriteti 4.1 - Ndërtimi, rekonstruktimi dhe modernizimi i infrastrukturës komunale

Masa 4.1.1 -Rekonstruktimi i sistemeve për furnizim me ujë dhe ndërtimi i sistemeve të reja të furnizimit me ujë

Masa 4.1.2 - Vendosja e sistemit të integruar për menaxhim me mbeturinat e ngurta

Masa 4.1.3 -Sistemet e bartjes së ujërave të zeza komunale dhe stacionet e pastrimit

 

Prioriteti 4.2 -Përmirësimi i mbrojtjes së biodiversitetit, ajrit, ujit dhe tokës

Masa 4.2.1 -Mbrojtja e biodiversitetit

Masa 4.2.2 -Cilësia e ajrit

Masa 4.2.3 - Mbrojtja e ujit dhe tokës


© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor