Turizmi dhe kultura

ZHVILLIMI I TURIZMIT I NDËRLIDHUR ME TRASHËGIMINË KULTURORE DHE NATYRORE NË RAJONIN PLANOR


Prioriteti 3.1 - Zhvillimi i infrastrukturës dhe përmirësimi i gjendjes së atraksioneve natyrore dhe kulturore për qëllime turistike

Masa 3.1.1 - Përgatitja e dokumentacionit urbanistiko-planor

Masa 3.1.2 - Përgatitja e rrugëve malore dhe rrjetëzimin e rrugëve malore në rajon

Masa 3.1.3 - Sigurimi i infrastrukturës deri te atraksionet dhe pajisja e tyre

Masa 3.1.4 - Sigurimi i informacioneve, sinjalizimit dhe vizuelizimit të atraksioneve turistike

Masa 3.1.5 - Revitalizimi i shtëpive të vjetra dhe ndërtimin e objekteve të akomodimit në zonat rurale, objekteve hotelierike dhe objekteve tregtare të lidhura me trashëgiminë etnografike

Masa 3.1.6 - Ndërtimi dhe rehabilitimi i shtëpive malore në rajon

 

Prioriteti 3.2 - Forcimi i kapaciteteve për zhvillimin e turizmit me qëllim të shpërndarjes së barabartë të qarkullimit turistik në kuadër të rajoni

Masa 3.2.1 - Krijimi i sistemit të organizimit turistik në rajon

Masa 3.2.2 - Organizimi i sistemit të trajnimeve për ngritjen e kompetencave të aktorëve në turizëm

Masa 3.2.3 - Përmirësimi i punës së klasterëve dhe llojeve tjera të grupimit

Masa 3.2.4 - Vendosja e një sistemi kompleks për evidencën e turistëve

Masa 3.2.5 - Krijimi i klimës për partneritet publiko-privat

Masa 3.2.6 - Zhvillimi i një sistemi për menaxhimin e destinacioneve dhe atraksioneve kryesore turistike

 

Prioriteti 3.3 - Krijimi i një oferte turistike rajonale, në mënyrë për të thyer karakterin sezonal të turizmit dhe shfrytëzimin e balancuar të kapaciteteve gjatë gjithë vitit

Masa 3.3.1 - Azhurnimi i Hartave turistike

Masa 3.3.2 - Brendimi i rajonit për turizëm

Masa 3.3.3 - Formimi i programeve/produkteve të përbashkëta të turizmit rural, malor, banjor dhe turizmit spaleologjik me turizmin kulturor dhe mbështetjen e agjencive turistike për të promovuar rajonin

Masa 3.3.4 - Zhvillimi i ofertës gastronomike dhe promovimin e gastronomisë si pjesë e kulturës në rajon

Masa 3.3.5 - Zhvillimi i produkteve nga turizmi kulturor në zonat rurale

Masa 3.3.6 - Rritja e konkurrencës së rajonit

Masa 3.3.7 - Promovimi i vlerave turistikemtë karakterit jashtë sezonal

 


© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor