Arsimi, mbrojtja sociale dhe shëndetësore

ARSIM I PËRSHTATUR PËR NEVOJAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK, MBROJTJA SOCIALE DHE SHËNDETËSORE, PËR POPULLSINË NË RAJON DHE KRIJIMI I KUSHTEVE PËR PARANDALIMIN E MIGRACIONIT


Prioriteti 2.1 - Arsimi cilësor, i përshtatur për nevojat e biznesit, strukturimi i arsimit të mesëm, sipas kërkesave të tregut të punës

Masa 2.1.1 - Promovimi i përparësive të arsimit të mesëm/lartë profesional

Masa 2.1.2 - Krijimi i kushteve për hapjen e paraleleve për arsim profesional dhe institucioneve të arsimit të lartë në pajtim me nevojat e tregut të punës në të gjithë rajonin

Masa 2.1.3 - Promovimi i biznesmenëve të suksesshëm të cilët kanë mbaruar arsim të mesëm profesional ose fakultet

 

Prioriteti 2.2 - Parandalimi i largimit të kuadrit profesional nga veprimtaritë tersicare duke promovuar barazi më të madhe gjinore dhe mundësi për kyçje në tregun e punës të qytetarëve nga grupet e rrezikuara

Masa 2.2.1 - Promovimi dhe mbështetja e iniciativave për të krijuar kushte më të mira pune dhe përparim në komunitetet e vogla rurale

Masa 2.2.2 - Përfshirja e kuadrit lokal të arsimuar dhe profesional në planifikimin dhe krijimin e perspektivave të zhvillimit në Rajonin dhe mjedisin e tyre

Masa 2.2.3 - Rritja e ndërgjegjes për barazi gjinore dhe nevoja për t'u kyçur në tregun e punës e gruas dhe grupeve nga kategoritë e rrezikuara

 

Prioriteti 2.3 - Përmirësimi i përfshirjes së familjeve me nevoja për programe sociale, mbulimin më të madh të fëmijëve parashkollor nga zonat rurale në kopshte, si dhe përshtatja e programeve për mbrojtjen e të moshuarve

Masa 2.3.1 - Rritja e përfshirjes së familjeve dhe individëve të cilët kanë nevojë për mbrojtje sociale

Masa 2.3.2 - Përmirësimi i përfshirjes së fëmijëve të moshës parashkollore në kopshte, veçanërisht në zonat rurale

Masa 2.3.3 - Përshtatja e programve për mbrojtjen e personave të moshuar në Rajon dhe zhvillimi i rrjetit të mbrojtjes shëndetësore në pajtim me karakteristikat demografike të Rajonit

 


© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor