Zhvillimi ekonomik

EKONOMI MODERNE RAJONALE E BAZUAR NË TEKNOLOGJI TË LARTË DHE NJOHURI

 

Prioriteti 1.1 - Rritja e konkurrencës në ekonominë rajonale

Masa 1.1.1 - Lidhja e institucioneve arsimore - shkencore dhe institucionet kërkimore në Rajon me biznesin

Masa 1.1.2 - Rritja e kapaciteteve inovative të ndërmarrjeve nga Rajoni

Masa 1.1.3 - Rritja e kapaciteteve të palëve të interesuara për qasje deri tek fondet përkatëse në nivel shtetëror dhe BE

Masa 1.1.4 - Përfitimet e veçanta për investitorët që investojnë në teknologji të lartë, robotikë dhe TIK

Masa 1.1.5 - Brendimi i Rajonit dhe produkteve kryesore

 

Prioriteti 1.2 - Tërheqja e investimeve në Rajon

Masa 1.2.1 - Mapimi i potencialeve të Rajonit për investime

Masa 1.2.2 - Promovimi i potencialit ekonomik të Rajonit

 

Prioriteti 1.3 - Fuqizimi i sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Rajon

Masa 1.3.1 - Forcimi i kapaciteteve menaxhuese tek sipërmarrësit ekzistues dhe potencial prej biznesit të vogël

Masa 1.3.2 - Mbështetje për Start-up bizneset

Masa 1.3.3 - Shfrytëzimi i programve për financim në sektorin e NVM

Masa 1.3.4 - Lehtësimi i punës së zanateve tradicionale

Masa 1.3.5 - Mbështetje për përfaqësim të përbashkët të kompanive

 

Prioriteti 1.4 - Qëndrueshmëria e bujqësisë dhe zhvillimit rural

Masa 1.4.1 - Përmirësimi i cilësisë dhe ofertës për produktet bujqësore

Masa 1.4.2 - Krijimi i kushteve për zhvillimin rural

 

Prioriteti 1.5 - Zhvillimi i infrastrukturës transportuese dhe i komunikimit dhe përmirësimi i hapësirave

Masa 1.5.1 - Ndërtimi, rekonstruktimi dhe modernizimi i rrjetit rrugor

Masa 1.5.2 - Aplikimi i teknologjisë infomatike - komunikuese
© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor