Општина Центар Жупа
  • Површина: 107,21km²
  • Број на жители: 6.519
  • Број на населени места: 23
  • Главни приоритети: Промоција на општината како дестинација за туризам, Искористување на водните ресурси, Развој на сточарството.

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион