Општина Струга
  • Површина: 483km²
  • Број на жители: 63.376
  • Број на населени места: 51
  • Главни приоритети: Модернизација на урбаниот план, План за развој на туризмот, Изградба на брегот на езерото.

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион