Општина Кичево
  • Површина: 49,14km²
  • Број на жители: 56.739
  • Број на населени места: 7
  • Главни приоритети: Уредување на центарот на градот, Реконструкција на локални патишта, Системи за фекална канализација.

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион