Општина Охрид
  • Површина: 389,93km²
  • Број на жители: 55.749
  • Број на населени места: 29
  • Главни приоритети: Стратегија за управување со цврстиот отпад, Брендирање на Охрид како туристичка дестинација, Изградба и реконструкција на патната инфраструктура.

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион