Општина Дебарца
  • Површина: 425,39km²
  • Број на жители: 5.507
  • Број на населени места: 30
  • Главни приоритети: Развој на локалната и патна инфраструктура, Развој на органско производство.

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион