Општина Дебар
  • Површина 145,67 км²
  • Број на жители 19.542
  • Број на населени места: 18
  • Надморска височина 630-700 м
  • Приоритети: Развој на туризмот, Колекторски ситем и Пречистителна станица.

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион