Општина Вевчани
  • Површина: 35 км²
  • Број на жители: 2.433
  • Број на населени места: 1
  • Главни приоритети: Развој на туризмот, Заштита на животната средина, Развој на земјоделството

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион