Komuna Qendra Zhupë
  • Sipërfaqja:  107,21km²
  • Numri i banorëve: 6.519
  • Vendbanime: 23
  • Prioritetet kryesore: Promocioni i komunës si destinacion turistik, Shfrytëzimi i resurseve të ujit, Zhvillimi i blegtorisë.

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor