Komuna Plasnic
  • Sipërfaqja:  54,44km²
  • Numri i banorëve: 4.545
  • Vendbanime: 4
  • Prioritetet kryesore: Punësime të reja, Përkrahje e ndërmarrjeve të vogla, Zhvillimi i ekonomisë.

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor