Komuna Makedonski Brod
  • Sipërfaqja:  888,97km²
  • Numri i banorëve: 7.141
  • Vendbanime: 51
  • Prioritetet kryesore: Zhvillimi i turizmit, Zhvillimi i industrisë së drurit, Prodhimi i ushqimit të shëndetshëm, Zhvillimi i infrastrukturës.

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor