Komuna Kërçovë
  • Sipërfaqja:  49,14km²
  • Numri i banorëve: 56.739
  • Vendbanime: 7
  • Prioritetet kryesore: Rregullimi i qendrës së qytetit, Rekonstruimi i rrugëve lokale, Sistemi i ujërave të zeza.

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor