Komuna Ohër
  • Sipërfaqja:  389,93km²
  • Numri i banorëve: 55.749
  • Vendbanime: 29
  • Prioritetet kryesore: Strategji për menaxhimin e inerteve, Brendimi i Ohrit si destinacion turistik, Ndërtimi dhe rekonstruimi i rrjetit rrugorë.

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor