Komuna Debërc
  • Sipërfaqja:  425,39 km²
  • Numri i banorëve: 5.507
  • Vendbanime: 30
  • Prioritetet kryesore: Zhvillimi i infrastrukturës rrugore lokale, Zhvillimi i prodhimtarisë organike.

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor