Komuna Dibër
  • Sipërfaqja:  145,67 km²
  • Numri i banorëve: 19.542
  • Vendbanime: 18
  • Lartësia mbidetar: 630-700 m
  • Prioritetet kryesore: Zhvillimi i turizmit, Sistemi i kolektorit dhe stacion pastrues.

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor