Komuna Vevçan
  • Sipërfaqja: 35 km²
  • Numri i banorëve: 2.433
  • Vendbanime: 1
  • Prioritetet kryesore: Zhvillimi i turizmit, Mbrojtja e ambientit jetësor, Zhvillimi i bujqësisë

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor