• FTESË PËR KONFERENCË
  F T E S Ë   Të nderuar,   Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor Ju fton në "Konferencën ndërkombëtare për zhvillim të barabartë rajonal në rajonin planor Jugperëndimor" e cila do të mbahet në datë 27 dhe 28 qershor 2019 në Hotel Drim në Strugë. Konferenca realizohet si aktivitet në kuadër të projektit: ...

 • Forumi i tretë rajonal në bashkësi
  Të nderuar, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor fillon me realizimin e projektit "Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv", i cili përfshin edhe organizimin e Forumeve rajonale në bashkësi, me qëllim që të përforcohet pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal dhe rajonal, të përmirësoh ...

 • Forumi i dytë rajonal në bashkësi
  Të nderuar, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor fillon me realizimin e projektit "Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv", i cili përfshin edhe organizimin e Forumeve rajonale në bashkësi, me qëllim që të përforcohet pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal dhe rajonal, të përmirësoh ...

 • Forumi i parë rajonal në bashkësi
  Të nderuar, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor fillon me realizimin e projektit "Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv", i cili përfshin edhe organizimin e Forumeve rajonale në bashkësi, me qëllim që të përforcohet pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal dhe rajonal, të përmirësoh ...

 • U realizuan me sukses projektet rajonale
  QENDRA PËR ZHVILLIM TË RAJONIT PLANOR JUGPERËNDIMOR: U REALIZUAN ME SUKSES TRE PROJEKTE RAJONALE NË VLERË PREJ 26 MILIONË DENARË   Me pranim-dorëzimin e kopshtit të fëmijëve të rikonstruktuar Flutura në Strugë, nga ana e Kryetarit të Komunës së Strugës, Ramiz Merko dhe drejtorit të Byrosë për zhvillim rajonal, Ramiz Rexhepi, Qendra për ...

 • Punëtori planifikuese për projektet rajonale 2019
  Me qëllim që të arrihet kordinim më i mirë në planifikimin e aktiviteteve për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor (2015-2019), Qendra për zhvillim, bashkë me palët kyçe të Rajonit të përfshirë në zhvillimin rajonal, organizuan punëtori planifikuese, në të cilën janë përcaktuar masat që do të realizohen në katër ...

 • Shema e granteve për Qendrat për zhvillim
  Në kuadër të projektit "Përmirësimi i vetëqeverisjes lokale", e finansuar nga ana e Unionit Evropian i cili realizohet përmes Zyrës së UNDP në Shkup në bashkëpunim me Qendrat për zhvillim, në datë 11.07.2018, në hotel Mirazh, Strugë, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor e mbajti punëtorinë njëditore për prezantimin e Shemës së g ...

 • Marrëveshje për projekte rajonale
  Strugë, 9 korrik. Me rreth 25 milionë denarë nga buxheti qendror do të financohen tri projekte në rajonin planor Jugperëndimor për përmirësimin e efikasitetit energjetik në objekte publike në katër komuna që i takojnë Rajonit, dhe gjithashtu do të përmirësohet edhe infrastruktura komunale, përmes rikonstruktimit të infrastrukturs rrugore dhe ...

 • Prezantimi i IPARD
  Sot, 21.06.2018, në Strugë, përfaqësues të Agejncionit për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural i njohtoi komunat e rajonit planor Jugperëndimor me masat dhe kushtet për aplikim për grandet e Programit për zhvillim rural për vitin 2018.   Nga Agjencioni informuan se së shpejti komunat do të mund të aplikojnë për gjith ...

 • Kërçova u bë me stacion të pastrimit të ujërave të zeza
  Me ceremoni, në datë 20.06.018 u vendos në funksion stacioni i ri i pastrimit të ujërave të zeza në Kërçovë. Në ceremoni morrën pjesë Ambasadori i BE-së në Maqedoni Samuel Zhbogar, Zëvendës Kryeministri për çështje ekonomike Koqo Angjushev, Ministri i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor Sadulla Duraku, Ministri i ekonomisë Kreshnik Be ...

 • Promovimi i zgjërimit të aplikacionit „SW MACEDONIA ATTRACTIONS“
  Ohër, 5.06.2018.     Para përfaëqsuesve të sektorëve për zhvillim lokal ekonomik, turizëm dhe transport nga Komunat e Ohrit dhe Strugës, sot në Komunën e Ohrit, u bë prezantimi i Android aplikacionit të zgjëruar "SW Macedonia Attractions", e cila i kushtohet vizitorëve që vijnë në Rajon, dhe me qëllim që të prezantohet trashëgim ...

 • Nxitja e zhvillimit të barabartë rajonal
  Shkup, 13 prill 2018      Rreth dhjetë milion denarë, të siguruara nga qeveritë e Zvicrës dhe Maqedonisë, gjatë këtij viti, do të investohen në tetë rajonet planore në shtet me qëllim që të nxitet zhvillimi i turizmit, ambienti jetësor, infrastruktura e biznesit, si dhe inkluzioni social. Për atë qëllim të premten në Ministrinë ...

 • IPARD programi
  Strugë, 28.03.2018 Për përmirësimin e infrastrukturës lokale në zonat rurale në Maqedoni, për komunat, ka në dispozicion 7 milion euro të siguruara përmes IPARD programit, e cila pritët të aktivizohet gjatë muajit qershor, përmes shpalljes së thirrjes së parë. Këtë sot e theksoi Igor Troshanski nga Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ujërav ...

 • Seanca e tretë e Këshillit për zhvillim
  Këshilli për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR, sot, e mbajti seancën e tretë në të cilën u shqyrtuan dhe miratuan Raporti për shkallën e realizimit të Programit për zhvillim të Rajonit për vitin 2017, si dhe Planin aksionar për punën e Qendrës për zhvillim për vitin aktual. Në raport me realizimin e Programit për zhvillim u theksua se, ...

 • Prezantimi i IPA para Këshillit për zhvillim të RPJP
  Më lejoni në fillim të Ju faleminderohem për prezencën tuaj në këtë takim, sepse me pjesmarrjen tuaj ju kontribuoni në promovimin e prespektivës evropiane, si një nga segmentet më të rëndësishme të procesit të eurointegrimeve. Si  Koordinator nacional për IPA fondet, sot në këtë takim të Këshillim për zhvillim të rajonit planor Jugperëndi ...

 • Dritare dhe dyer të reja për nevojat e Komunës së Kërçovës
  Në datë 17 nëntor të vitit 2017, përmes projektit të financuar nga Byroja për zhvillim rajonal, Qendra për zhvillim të RPJP, në bashkëpunim me Komunën e Kërçovës, përfundoi me aktivitetet për furnizim dhe montim të dritareve dhe dyerve të reja nga PVC për nevojat e ndërtesës së re të Komunës së Kërçovës. Objekti, vitet e kaluara ishte jashtë ...

 • Rajoni do të bëhet me toalete publike
  Më së voni deri në mes të muajit dhjetor Komuna e Ohrit, Vevqanit dhe Qendër Zhupës, si destinacione më të vizituara turistike në rajonin planor Jugperëndimor, do të pajisen me toalete publike, të cilat do të vendosen në lokacionet më të vizituara në këto komuna. Operatori ekonomik i cili e fitoi furnizimin publik për përgatitjen e kontejnerëv ...

 • Sistem fotovoltaik për çerdhen „Planinski cvet“
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në datë 21 nëntor e lëshoi në përdorim termocentralin e IPKF "Planinski cvet" në Komunën e Vevqanit. Ky aktivitet është pjesë e projektit rajonal "Objekte me efikasitet energjetik në rajonin planor Jugperëndimor" e miratuar nga ana e Ministrisë për vetëqeverisje lokale, përkatësisht Byrosë ...

 • Rikonstruktimi i kopshtit të fëmijëve „Razvigorqe“
  Qendra për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR, këto ditë, e përfundoi rikonstruktimin e kopshtit të fëmijëve Razvigorqe në Ohër me çka në masë të madhe janë përmirësuar kushtet për qëndrim të fëmijëve, si dhe për punë të personelit në këtë institucion.   Janë investuar rreth 2,4 milionë denarë për ndërtimin e termofasadës, janë nd ...

 • Mirjana Lozanoska rizgjidhet udhëheqëse e Qendrës për zhvillim
  Strugë, 16.08.2017  Këshilli për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në seancën e sotëshme, e rizgjodhi Mirjana Lozanoskën për udhëheqëse të Qendrës për zhvillim, organ i cili është i përkushtuar zhvillimit të projekteve me të cilat inicohet zhvillimi rajonal. Kryetarët e nëntë Komunave të cilat bëjnë pjesë në Rajon ishin njëzëri në ...

 • Projekte rajonale
  Strugë, 3 maj 2017  Me 16,5 milionë denarë nga buxheti qendror do të financohen dy projekte të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, nga të cilat, me njërin, do të përmirësohet efikasiteti energjetik në objektet publike në shtatë komuna që i takojnë Rajonit, ndërsa me të dytin do të përmirësohen shërbimet në zonat turistik ...

 • GRANTE PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME PËRMES FONDIT PËR INOVACIONE
  Ohër 8 prill, Qendra për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR, në bashkëpunim me Fondin për inovacione dhe zhvillim teknologjik, në datë 8 prill, në hotelin Ineks Gorica në Ohër, organizuan info sesion për thirrjen e katërt e Fondit për instrumentet - grante të kofinancuara për shoqëritë tregtare të themeluara të reja start-up dhe spin-of, ...

 • Regjistri i potencialeve
  Strugë, 23 mars 2017 Në kuadër të komunave që bëjnë pjesë në rajonin planor Jugperëndimor, posaçërisht në zonat rurale, janë identifikuar më shumë se 25 lokalitete ku mund të zhvillohen lloje selektive ose alternative të turizmit dhe aktivitete tjera rekreative. Kjo u theksua gjatë promovimit të Regjistrit të potencialeve për zhvillim të turiz ...

 • Raport për vlerësimin strategjik për PRMM
  Raport për vlerësimin strategjik për ambientin jetësor për Planin rajonal për menaxhim me mbeturina në rajonin Jugperëndimor   Raport nga konsultat me publikun për Planin rajonal për menaxhim me mbeturina dhe vlerësimi strategjik i ambientit jetësor për rajonin Jugperëndimor   Raport nga konsultat me publikun për Planin rajona ...

 • Rrjeti për zhvillim inkluziv rajonal
  Strugë, 29 dhjetor 2016 - Në Strugë, në hotelin Mirazh, u mbajt takimi konstituiv i Rrjetit për zhvillim rajonal inkluziv, e cila është përgjigje ndaj sfidës që të arrihen qëllimet e Strategjisë nacionale për zhvillim rajonal, me çka fokusi kryesor është i drejtuar kah zhvillimi ekonomik të zonave rurale në RPJP. Për kryetar të rrjetit është z ...

 • Rikonstruktimi i çerdhes
  Në kuadër të manifestimeve të 7 Nëntorit, ditës së çlirimit të Ohrit, dje, në një ceremoni rasti, kryetari i komunës, Nikolla Bakraçeski, e lëshoi në përdorim objektin e rikonstruktuar të çerdhes së fëmijëve Jasna Risteska.   -Objekti i çerdhes së fëmijëve është i ndërtuar në vitin e largët 1972 dhe deri tani nuk janë kryer rikonstrukti ...

 • SHQYRTIM PUBLIK
  Јавен Увид по Нацрт Извештајот за стратегиската оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Југозападниот регион   Shqyrtim publik Draft versioni i Vlerësimit Strategjik të Ambientit Jetësor për draft versionin e Planit Rajonal për menaxhim me mbeturina në rajonin Jugperëndimor Përmbledhje teknike ( ...

 • ANDROID APLIKACION PËR VLERAT TURISTIKE
  Më 19 tetor, në hotelin Milenium Palas në Ohër, para përfaqësuesve të mediumeve dhe subjekteve tjera të interesuara, u prezantua Android aplikacioni "Southwest Macedonia Attractions", e cila, para së gjithash, vizitorëve u ofron informacione të nevojshme për rreth njëqind atraksione turistike në rajonin planor Jugperëndimor.   -Aplikaci ...

 • Gjenerimi i projekt ideve rajonale për vitin 2017
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, e organizoi punëtorinë publike në datë 14.09.2016 në hotel "Mirazh" në Strugë. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte të njihen dhe përfshihen përfaqësuesit e komunave, biznes sektori, sektori joqeveritar, dhe institucionet arsimore nga rajoni Jugperëndimor për realizimin e qëllimeve dhe prioritete ...

 • Vlerësim strategjik
  Vlerësim strategjik mbi ndikimin në ambientin jetësor (VSNAJ) Vendim për zbatimin e vlerësimit strategjik Pranim nga ana e Ministrisë së ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor

 • Marrëveshje për përkrahje financiare të Biznes qendrave për vitin 2016
  Ministria e vetëqeverisjes lokale dhe Biznes Qendrat nga tetë rajonet planore, në datë 27 maj, në Shkup, nënshkruan marrëveshje për përkrahje financiare të Biznes qendrave për vitin 2016 me të cilin parashikohet Ministria të ndajë 3,2 milionë denarë për financimin e tyre, përkatësisht nga 400 mijë denarë për secilin.   - Ideja e MVL për ...

 • Strategji rajonale për inovacione
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, me takimin konsultativ të mbajtur me palët e interesuara nga Rajoni, filloi me përgatitjen e strategjisë rajonale për inovacione. Dokumenti, i cili së shpejti duhet të përgatitet, ka si qëllim të nxisë inovacionet, sipërmarrjen si dhe shfrytëzimin më të mirë të potencialit inovativ të rajoni ...

 • Marrëveshje me BZHR
  Strugë, 16 maj. Me gjithsej 24 milion denarë nga buxheti qëndror do të financohen dy projekte në rajonin planor Jugperëndimor për përmirësimin e efikasitetit energjetik të objekteve publike në shtatë komuna që i takojnë Rajonit, dhe gjithashtu do të përmirësohen shërbimet në mjediset turistike, përmes vendosjes së pajisjeve komunale, përkatësi ...

 • Zgjidhja e problemit me qentë endacak
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në datë 06.04.2016 organizoi takim pune për zgjidhjen e problemit me qentë endacak në bashkëpunim të ngushtë me komunat e rajonit, SPB Strugë dhe Ohër, Agjencia për ushqim dhe veterinari, Ndërmarrjet publike komunale dhe shoqatat qytetare nga rajoni. Qëllimi i takimit ishte të locohen problem ...

 • Igor Trajkoski u zgjodh kryetar i Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor
  Kryetari i Komunës së Debërcës, Igor Trajkoski është zgjedhur kryetar i Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Në seancën e sotshme të Këshillit për zhvillim, kryetarët e 9 komunave të cilat bëjnë pjesë në këtë rajon, një zëri vendosën që Trajkoski në dy vitet e ardhshme të jetë në krye të Këshillit, duke theksuar angazhimin ...

 • Modernizimi i pajisjeve komunale në Komunën e Kërçovës
  Komuna e Kërçovës filloi me modernizimin e pajisjeve për grumbullimin e mbeturinave komunale. Në kuadër të projektit "Vendosja e kontejnerëve nëntokësor në zonat urbane të rajonit planor Jugperëndimor - faza e dytë", Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor komunës së Kërçovës i dha platformë nëntokësore me 3 kontejnerë me madhësi ...

 • Konferenca ndërkombëtare mbi zhvillimin rajonal dhe lokal
  Në organizim të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale, në bashkëpunim me GIZ, Agjencia Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim, UNDP-ja, sot dhe nesër në Shkup mbahet konferenca ndërkombëtare me temë "Sfidat dhe perspektivat në zhvillimin rajonal dhe lokal-Decentralizimi dhe anëtarësimi në BE". Konferencën do ta hap ministri i vetëqeverisjes loka ...

 • Çerdhja e fëmijëve në Dibër me sistem me energji diellore
  Në çerdhen e fëmijëve "Breshia" në Dibër sot u lëshua në përdorim sistemi për ujë të ngrohtë sanitar me kolektorë diellor, me kapacitet për të siguruar ujë të ngrohtë gjatë 200 ditëve në vit. Projekti është realizuar nga ana e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor me seli në Strugë, në bashkëpunim me komunën e Dibrës. Sistemin ...

 • Pullaz i ri për sallën e sportit
  Në datë 16 nëntor të vitit 2015, përmes projektit të finansuar nga Byroja për zhvillim rajonal, Qendra për zhvillim të RPJP, në bashkëpunim me Komunën e Strugës, përkatësisht në SHFK "Vëllezërit Milladinovci", përfundoi me aktivitetet për rikonstruktimin dhe izolimin e pullazit të sallës së sportit në këtë shkollë. Pullazi i sallës së sportit, ...

 • Edhe dy projekte të reja infrastrukturore
  Dy projekte infrastrukturore të rëndësishme, me vlerë të përgjithshme prej rreth 5 milion denarë, janë miratuar nga ana e Qeverisë së Maqedonisë, me të cilat Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor do ta përmirësojë efikasitetin energjetik në objektet publike, si dhe në mënyrë më efikase do ta zgjidhë problemin me mbeturinat komuna ...

 • Punëtori për projekte rajonale
  Me qëllim që të arrihet kordinim më i mirë gjatë planifikimit të aktiviteteve për implementimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor (2015-2019), Qendra për zhvillim, bashkë me aktorët kryesor të Rajonit të përfshirë në zhvillimin rajonal, organizuan punëtori planifikuese, në të cilën janë përcaktuar masat që do të implemen ...

 • Promovimi i aplikacionit softuerik
  11.11.2015, Strugë.  Para një publiku më të gjerë, në Hotelin Drim,u mbajt promovimi i aplikacionit softuerik me të cilën u bë promovimi i potencialeve investuese në rajonin planor Jugperëndimor. Prezantimi u bë nga ana e punuesit - operatorit ekonomik - GDI GIS Data nga Shkupi. Aplikacioni softuerik e bazuar në GIS Platformë është kriju ...

 • Shpalosje publike
  Titulli: Shpalosje publike e Kornizës për Menaxhimin me Mjedisin Jetësor dhe Menaxhimin me Ristemimin - Projekti për Konkurrueshmëri Lokale dhe Rajonale në fushën e Turizmit në Maqedoni   Kabineti i Zëvendës Kryeministrit për Çështje Ekonomike (KZKÇE) shpall Projektin për Konkurrueshmëri Lokale dhe Rajonale në fushën e Turizmit (PKLR) n ...

 • Prezantimi i SFS projekteve
  Qendrat për zhvillim të tetë rajoneve planore nga shteti, në datë 14.10.2015, në organizim të Shoqërisë Gjermane për bashkëpunim teknik - GIZ Red Programi dhe Agjencionit zviceran për zhvillim dha bashkëpunim, para një numri të madh të përfaqësuesve nga bashkësia ndërkombëtare i prezantuan projektet e pranuara rajonale në kuadër të Shemës për ...

 • Prezantimi i Ligjit për tokë ndërtimore dhe Ligjit për planifikim urbanistik dhe hapësino
  На 13 Октомври (вторник), 2015 год во х.Арабела во Кичево, се одржа еднодневна обука и презентација на Законот за градежно земјиште и Законот за просторно и урбанистичко планирање, со цел навремено и точно информирање во врска со новите измени во горенаведените закони. Настанот е организиран во рамки на проектот на Министерство за локална сам ...

 • Trajnim për Sistem informativ gjeografik
  Në kuadër të projektit për zhvillim të Sistemit informativ gjeografik për menaxhim me tokën ndërtimore me qëllim të tërheqjes së investimeve në rajonin planor Jugperëndimor, nga 30 shtatori deri në 2 tetor, u mbajt trajnim në të cilin përfaqësuesit e komunave kishin mundësi të njihen me aplikacionet softuerike Arc Gis për zgjidhje të posaçme d ...

 • Punëtoria e pestë me biznes sektorin
  Më 10 qershor të këtij viti, në Hotelin Drim, në Strugë u mbajt punëtoria e pestë në kuadër të projektit: "Formimi i Biznes qendrës për përkrahje dhe shërbime konsultative për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajonin planor Jugperëdnimor". Punëtorinë e hapi udhëheqësja e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, z-nja Mirjana Lo ...

 • Punëtoria e katërt me biznes sektorin
  Më 22 maj të këtij viti, në zyrat rajonale të Odës ekonomike në Kërçovë u mbajt  punëtoria e katërt në kuadër të projektit: "Formimi i Biznes qendrës për përkrahje dhe shërbime konsultative për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajonin planor Jugperëdnimor". Punëtorinë e hapi udhëheqësja e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperën ...

 • Punëtoria e tretë me biznes sektorin
  Më 29 prill të këtij viti, në hotelin Drim, në Strugë u mbajt punëtoria e tretë në kuadër të projektit: "Formimi i Biznes qendrës për përkrahje dhe shërbime konsultative për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajonin planor Jugperëdnimor". Udhëheqësja e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, z-nja Mirjana Lozanoska, e hapi këtë ...

 • Punëtoria e dytë me biznes sektorin
  Në datë 16 prill të këtij viti, në hotelin Drim, në Strugë u mbajt punëtoria e dytë në kuadër të projektit: "Formimi i Biznes qendrës për mbështetje dhe shërbime konsultative të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rajonin planor Jugperëndimor". Punëtorinë e hapi udhëheqësja e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, z-nja Mirjan ...

 • Punëtoria e parë me biznes sektorin
  Në datë 26 mars, në hotelin Drim, në Strugë u mbajt punëtoria e parë nga projekti: "Zgjërimi i funksioneve të qendrave për zhvillim të rajoneve planore në drejtim të realizimit të aktiviteteve/shërbimeve për mbështetje të sektorit privat". Qëllimi kryesor është të rritet konkurrenca në rajonet planore përmes mbështetjes ndaj ndërmarrjeve të vo ...

 • Konkurs
  Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Tekst i pastruar "Gazeta. Zyrtare në RM" nr. 145/2014), neni 7 pika 1 alineja 4 prej Vendimit për themelimin e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, dhe në pajtueshmëri me projektin "Zgjerimi i funksioneve të Qendrave për zhvillim të rajoneve planore në drejtim të ...

 • Vlerësim strategjik
  Të nderuar, Në pajtim me nenin 65 (6) nga Ligji për ambient jetësor (gaz. zyrtare e RM nr.53/05,81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10 dhe 51/11) Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor filloi procedurën për realizimin e Vlerësimit strategjik për dokumentin planor strategjik "Programi për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor 2015 ...

 • Konkurs
  The project is co-funded by The European Union Implemented by     GIZ Regional Economic Development Programme SCHEME FOR FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES (SFS) Call for expression of interest for consultancy services The Eu-founded Programme for Regional Economic Development in the former Yugoslav Republ ...

 • Prezantimi i Programit të ri për zhvillim
  Pas disa punëtorive në seri, në datë 21.11.2014, para aktorëve relevant nga rajoni, u prezantua versioni punues i Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor 2015-2019. Në prezantim mori pjesë edhe zëvendës Ministri i vetëqeverisjes lokale z.Ljupço Prengjov. Versionin punues të Programit e prezantuan ekspertët të cilët e punuan, dh ...

 • Biznes qendër në rajonin Jugperëndimor
  Në datën 14 nëntor në Strugë, Qendra për zhvillim e rajonit planor në bashkëpunim me Ministrit për vetëqeverisje lokale dhe Programin për zhvillim i KB (UNDP), me manifestim solemnë, e promovuan themelimin e Biznes Qendrës për përkrahje dhe shërbime këshilluese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajonit planor Jugperëndimor. Marrëveshjen ...

 • Objekte efikase energjetike në RPJP
  Sot filluan aktivitetet për matjen e efikasitetit energjetik të katër objekteve në po aq komuna që i takojnë rajonit planor Jugperëndimor për të cilat kompania nga Shkupi Delta Proekt do të përgatisë dokumentacion teknik e cila do të shërbejë si bazë për thithjen e mjeteve plotësuese për zgjidhjen e problemit me humbjen e energjisë. Bëhet fjal ...

 • Prezantimi i Studimit për bartjen e mbeturinave inerte dhe përpunimi i tyre
  Në datë 22 tetor u mbajt prezantimi i "Studimit për bartjen e mbaturinave inerte dhe përpunimi i tyre në rajon" nga ana e përpiluesit - Instituti i Ndërtimtarisë Maqedonia nga Shkupi. Në vetë Studimin, nga ana e operatorit ekonomik u propozuan 3 alternativa të mundshme për mënyrën e mbledhjes, bartjes dhe përpunimit të materialeve inerte. Në ...

 • Sekretarja shtetërore e MVL në vizitë tek Qendra
  Strugë, 30 shtator 2014, Ministria e vetëqeverisjes lokale i ka marrë të gjitha masat e nevojshme që të sigurojë funksionim normal të Qendrave për zhvillim të tetë rajoneve planore, sepse të njëjtat janë identifikuar si subjekte të rëndësishme të cilat mund të kontribuojnë për zhvillimin rajonal në Maqedoni përmes zhvillimit të projekteve me n ...

 • Rrugë për këmbësorë dhe biçikleta në rajon
  Të premten - 26 shtator 2014, para një numri të madh subjektesh të rëndësishëm nga rajoni, në Strugë, u prezantua Studimi për rrugë për këmbësorë dhe biçikleta, të cilin e përgatiti Fakulteti teknik nga Manastiri. E njëjta është pjesë e projekteve rajonale - miratuar nga ana e Ministrisë së vetëqeverisjes lokale për vitin 2014 për Qendrën për ...

 • Revizioni i Programit
  Të enjten, 11.09.2014 Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim me zyrën Gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ RED, Ministrinë e vetëqeverisjes lokale dhe partnerët tjerë në nivel rajonal: përfaqësues të komunave të RPJP, OJQ, dhe organizata tjera, filluan aktivitetet rreth revidimit të Programit për zhvillim të ra ...

 • Ditë e hapur për EE në Ohër
  Në kuadër të projektit "Rritja e efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë në rajonin ndërkufitar", pas nesër - 25 korrik - e premte në Ohër, nga ora 10 deri në ora 15, në kuadër të kompleksit Letnica, gjegjësisht në pjesën e poshtme të restorantit, qytetarët do të mund të informohen për përfitimet nga sh ...

 • Ditë e hapur për EE në Strugë
  Në kuadër të projektit "Rritja e efikasitetit energjetik dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë në rajonin ndërkufitar", në datë 08.07.2014 në Strugë, në periudhën prej orës 11 deri në ora 15, në stendë të posaçme para hotel Beogradit, në çarshinë e vjetër, qytetarët kishin mundësi të informohen për përfitimet nga përdorimi i ...

 • Trajnim për efikasitet energjetik
  Sot, (19.06.2014) në Makedonski Brod, në kuadër të projektit "Rritja e efikasitetit energjetik dhe përdorimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë", bartës i të cilit është organizata MACEF bga Shkupi, u mbajt trajnimi i dytë për administratën komunale në rajonin planor Jugperëndimor. Përfaqësuesit e komunave, ndërmarrjeve publike, organiza ...

 • Realizimi i PBG projekteve
  Sot, 10.04.2014, në hapësirat e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, u mbajt takim pune me përfaqësues të operatorëve ekonomik dhe përfaqësues nga komunat dhe ndërmarrjet publike nga RPJP, me çka filloi edhe realizimi i 3 projekteve rajonale të financuara përmes GIZ RED Programit. Qëllimi i këtij takimi ishte të merren informa ...

 • Prezantimi i PBG projekteve
  Qendrat për zhvillim të tetë rajoneve planore nga vendi, dje në Shkup (20.30.2014), nën organizimin e Shoqërisë gjermane për bashkëpunim teknik - GIZ RED Programi dhe Agjencisë zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim, para një numri të madh të përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare i prezantuan projektet rajonale të miratuara në kuadër të Sk ...

 • Efikasiteti energjetik
  Në Kërçovë (në 28 shkurt) në kuadër të projektit për përmirësimin e efikasitetit energjetik, si dhe shfrytëzimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë në rajonit ndërkufitare, i financuar nga IPA - programi, u organizua ligjërata e dytë kushtuar përfaqësuesve të institucioneve publike, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe qytetarëve ...

 • Marrëveshje me BZHR
  Dje, (13 shkurt 2014), në Shkup, në Byronë për zhvillim rajonal, nga ana e drejtorit, Xhemail Elmazi dhe udhëheqëses së Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Mirjana Lozanoska u nënshkrua marrëveshja për financimin e projekteve rajonale për vitin vijues.   Pas mbarimit të vlerësimit dhe miratimit nga ana e Këshillit për ...

 • Marrëveshje me GIZ
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor dhe Shoqëria gjermane teknike për bashkëpunim ndërkombëtar, (GIZ RED Programi) nënshkruan marrëveshje për finansimin e 4 projekteve rajonale, nga sfera e mbledhjes dhe trajtimit të ujërave të zeza. Bëhet fjalë për përpunimin e dokumentit bazik për stacion pastrues në vendbanimin Tërpejca, si ...

 • Deponia rajonale
  Zgjidhjet e integruara për menaxhimin me mbeturinat përmes përgatitjes së planeve në nivel rajonal, si dhe tejkalimi i problemit me ekzistimin e deponive jostandarde - të egra - janë faktorët kyç që mund të shërbejnë që Maqedonia të shndërrohet në destinacion të gjelbër. Kjo mënyrë e veprimit do të kontribuojë që vendi jonë për këtë qëllim të ...

 • Vizitë studimore në Koper
  Delegacion i lartë nga Maqedonia, që e përbëjnë 30 Kryetarë komunash nga rajoni i Pellagonisë, Pollogut, Verilindor, Jugperëndimor dhe atij të Vardarit, Udhëheqësit e Qendrave për zhvillim të rajoneve planore dhe përfaqësues nga GIZ RED Programi sot u pranuan nga Kryetari i Komunës së Koperit, në R. Sllovenisë, Boris Popoviq. Para të pranishmë ...

 • Vizitë studimore në Trieste
  30 Kryetarë Komunash nga të 5-të rajonet e pjesës qendrore, perëndimore dhe verilindore të Maqedonisë dhe Udhëheqësit e Qendrave për zhvillim të rajoneve planore, të udhëhequr nga Ministri i vetëqeverisjes lokale qëndrojnë në vizitë studimore në Itali, Slloveni dhe Kroaci. Delegacioni nga Maqedonia kreu takim pune me Presidentin e provincës së ...

 • Prioritetet turistike
  Në Fakultetin e turizmit - Ohër në datë 31 tetor u mbajt një takim pune në mes përfaqësuesve të fakultetit, sektorët për zhvillim ekonomik lokal të komunave nga Rajoni dhe Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Në takim u diskutua për prioritetet zhvillimore të Komunave në sferën e turizmit, në kuadër të përgatitjes së Studimit ...

 • Brendimi i djathit 2
  Në datën 04.10.2013 në Qendër Zhupë u mbajt punëtoria e dytë për projektin "Brendimi i produkteve tipike qumështore në mikro rajonin e Dibrës". Gjatë punëtorisë blegtorët arritën të përpilojnë SWOT analizë për produktin e djathit. Të pranishmit identifikuan anët e forta, anët e dobëta, mundësit dhe rreziqet për produktin e djathit. Një nga qël ...

 • Projekt për Drinin e Zi
  U mbajt takimi i parë me grupin punues për projektin "Studim fizibiliteti për trajtimin e ujërave të zeza që derdhen në Drinin e Zi nga Struga deri në Dibër". Në takim morën pjesë ekspertët, operatori ekonomik i angazhuar për hartimin e studimit, përfaqësues nga komunat partnerë në këtë projekt si dhe përfaqësues  nga ndërmarrjet komunale ...

 • Brendimi i djathit
  Në 27.09.2013 nisi edhe implementimi i projektit "Brendimi i produkteve tipike qumështore në mikro rajonin e Dibrës". Në fokus të këtij projekti është brendimi i ushqimeve karakteristike të këtij mikro rajoni që më së shumti është i njohur për prodhimin e djathit. Punëtoria e parë e cila u mbajt në qytetin e Dibrës ishte e fokusuar në temat: " ...

 • PBG Projekte
  Takim pune me konsulentët e angazhuar nga ana e GIZ RED Programit me qëllim që të ndihmohet në punimin e aplikacioneve të projekteve për 5 projektet e përzgjedhura me të cilat do të aplikohet për grant në shumë prej 50.000 euro. Mjetet e pakthyeshme janë siguruar nga ana e GIZ RED dhe Agjencisë Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim. Në periud ...

 • Burime alternative të energjisë
  Sot u mbajt takim pune nga operatori ekonomik i angazhuar MACEF nga Shkupi me përfaqësues nga 9-të komuna për punimin e Studimit për zbatimin e burimeve alternative të energjisë. Në takim përveç dinamikës që duhet të ndiqet u bisedua edhe për zgjedhjen e 5 objekteve publike të cilat janë në pronësi të komunave dhe për të cilat do të punohen pr ...

 • Mirjana Lozanoska u rizgjodh për udhëheqëse të Qendrës për zhvillim
  Udhëheqësja e deritanishme, Mirjana Lozanoska u rizgjodh për udhëheqëse të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, në mbledhjen e sotme të Këshillit për zhvillim, në të cilën përveç tjerash u shqyrtuan çështjet në lidhje me zhvillimin rajonal. Anëtarët e Këshillit njëzëri vlerësuan se Qendra në periudhën e kaluar ka arritur rezul ...

 • Punëtori për Këshillat e komunave
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim me Programin për Zhvillim Rajonal Ekonomik të Shoqërisë gjermane për ndihmë teknike në Maqedoni (GIZ RED) në datë 05.07.2013 (e premte), në Ohër, mbajtën trajnim një ditor.   Trajnimi ishte e paraparë për Kryetarët e Këshillave të Komunave, koordinatorët e grupeve të kës ...

 • Projekte rajonale
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor deri në fund të vitit do të realizojë shtatë projekte rajonale për të cilat janë ndarë rreth shtatë milion denarë nga Buxheti i RM për zhvillim të rajoneve planore. Me marrëveshjen që u nënshkrua këto ditë me Byronë për zhvillim rajonal është paraparë të përgatiten tre studime  dhe atë p ...

 • Zhvillim rural
  Përfaqësues nga Agjencia për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, sot (11.06.2013), në Ohër, mbajti mbledhje informative për thirrjen e 2 (dytë) dhe 3 (tretë) të shpallur për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi për mbështetjen financiare të zhvillimit rural. Përfaqësuesit e AMFBZHR i prezantuan masat dhe mundësitë të cilat ...

 • Projekte inovative
  Në datë 11.06.2013 në hapësirat e GIZ RED në Strugë, u mbajt mbledhje në lidhje me Komponentin e 3 në kuadër të GIZ, për mundësitë e hapura për mbështetje të sipërmarrjes në rajonin planor Jugperëndimor. Nga ana e GIZ donatorit, u theksua se ato do të mbështesin projekte inovative rajonale me një buxhet total prej 300.000 euro. Propozim projek ...

 • Prezantim i QMK
  Në pajtim me përfundimet e sjella për bashkëpunim dhe koordinim me kryetarët e komunave të përcaktuara në takimin në Ministrinë e vetëqeverisjes lokale,  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim me MVL sot në Komunën e Strugës mbajtën takim për prezantimin e kompetencave dhe rolit të Qendrës për menaxhim me kriza ...

 • Takimi i 4-të i GAR
  Në datë 16.05.2013 në hapësirat e Këshillit të Komunës së Strugës u mbajt mbledhja e katërt e Grupit Aksionar Rajonal (GAR) në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Dragica Poposka nga ZEM "Ezerka" u zgjodh për koordinatore e GAR ndërsa ndihmës koordinatore u zgjodh Viljana Sadikoska nga SHE "Grashnica" Ohër. Gjithashtu në takim u bë rang lista ...

 • Mbledhja konstituive e Këshillit për zhvillim
  Në datë 30.04.2013 me fillim në ora 11, në sallën e Këshillit të komunës së Strugës u mbajt mbledhja Konstituive e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Në mbledhje morën pjesë nëntë (9) Kryetarë të Komunave nga rajoni planor Jugperëndimor: Cvetomir Ugrinoski - Kryetar i Komunës së Vevqanit, Ruzhdi Lata - Kryetar i Komunës s ...

 • Ministri i vetëqeverisjes lokale Tahir Hani në vizitë te Qendra
  Pesë vjetët nga miratimi i Ligjit për zhvillim të barabartë rajonal është një periudhë e mjaftueshme për të bërë një analizë kualitative për efektet e këtij akti normativ, veçanërisht në sferën e tejkalimit të dispariteteve në mes rajonit planor të Shkupit dhe të tjerëve në kuadër të shtetit. Dokumenti duhet të punohet në një kohë sa më të shk ...

 • Planifikim strategjik
  Në datë 27.12.2012, në Strugë, në hapësirat e Këshillit të Strugës, me fillim në ora 10:00 u mbajt trajnim për planifikim strategjik në nivel lokal. Organizatorë të trajnimit ishin Sekretariati gjeneral i Qeverisë së RM, Ministria e vetëqeverisjes lokale dhe Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Në trajnim u analizuan dhe disku ...

 • GAR në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë
  Në datë 10.10.2012  u mbajt punëtoria i dytë i Grupës Aksionare Rajonale në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Qëllimi i punëtorisë ishte   përcaktimi i principeve të punës - partneritet privat publik, definimin e strukturës organizative dhe ndarja e përgjegjësive dhe përgatitja e planit të aktiviteteve dhe kornizës kohore për ...

 • Filloi formimi i GAR
  Në datë 12.09.2012 në ambientet e sallës së Këshillit komunal në Strugë nisi takimi mes institucioneve relevante, përfaqësuesve nga sektori i bujqësisë dhe blegtorisë në rajonin planor Jugperëndimor. Takimi i djeshëm ishte fillimi i iniciativës për formimin e Grupit Aksionar Rajonal në këtë rajon ku si pikë synim kryesor është përmirësimi dhe ...

 • Takim pune me përfaqësuesit e firmës konsulente japoneze Nihon Sekei Suiko
  Përfaqësuesit e firmës konsuluente japoneze Sekei Nihon Suiko, sot, pati një takim pune në Qendrën për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor, në mënyrë që të jetë i informuar për përpjekjet e bëra nga ky institucion në fushën e mbrojtjes së ujit në rajon, me theks të veçantë liqenit të Ohrit pellgut të lumit Drini i Zi. Firma konsulente ...

 • Dilni Jashtë, Përjetoni Rajonin Tonë
  Nën patronazhin e Ambasadës gjermane dhe GIZ RED Programit, organizuar nga Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor, klasterit turistik EDEN dhe 13 komunat nga rajoni, nga 21-24 qershor do të organizohet DITA E LIQENIT. PROGRAMI XHIRONI LIQENIN, RESPEKTONI LIQENIN  

 • Holandezë në Qendrën për zhvillim
  Sot (15.06.2012), përfaqësues nga disa institucione nacionale dhe lokale nga Holanda, e vizituan Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, me çka u diskutua për zgjidhjen e problemit me mbeturinat inerte në Rajon. Në takimin udhëheqësja e Qendrës për zhvillim, M-r Mirjana Lozanoska, informoi me hapat e deri tanishme që janë ndërmar ...

 • Radovish Expo 2012
  Nga 7-9 qershor 2012 në Radovish, u mbajt panairi i rajoneve nga Evropa Juglindore. Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, me mbështetje të GIZ RED Programit, mori pjesë me tendën e vet në të cilin u prezantuan edhe komunat nga rajoni. Promovimi i Qendrës për zhvillim, komunave dhe subjekteve tjera ekonomike nga rajoni u bë me ma ...

 • Vizitë studimore në rajonin e Normandisë së Poshtme
  Në periudhën nga 8 deri më 13 maj 2012 udhëheqësja e Qendrës për zhvillim të rajonit planor  Jugperëndimor ishte pjesë e delegacionit të Maqedonisë në kuadër të vizitës studimore në rajonin e Normandisë së Poshtme ( Republika e Francës). Ky  aktivitet është pjesë e projektit Bashkëpunim i decentralizuar mes rajonit të Normandisë së P ...

 • Përfaqësues nga JICA në Qendrën për zhvillim
  Në kuadër të mbështetjes të cilën Qeveria e Japonisë i ja jep Maqedonisë, sot, përfaqësues të agjensionit ndërkombëtar për bashkëpunim - JICA, të përfaqësuar nga zëvendës drejtori Araki Arefu e vizituan Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, me çka u bisedua për zgjidhjen e problemit me mbeturinat inerte në Rajon. Gjatë takimit ...

 • FTESË PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIM
  Shoqata për mbrojtjen e kafshëve "Anima Mundi", anëtare e Unionit të vegjetarianëve evropian dhe përfaqësues nga Maqedonia - mbikëqyrës në koalicionin Evropian për ndalim të eksperimenteve tek kafshët, ka kënaqësinë T'ju ftojë të merrni pjesë në Trajnimin: "Sugjerime, tregimi i praktikave më të mira për kontrollim dhe zgjidhje të problemit me ...

 • Vizitë në Qendrën për zhvillim
  Përfaqësues nga institucione të ndryshme nga sfera e zhvillimit lokal dhe rajonal nga Republika e Maqedonisë, Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës, në kuadër të trajnimit për zhvillim lokal dhe rajonal me qasjen LEADER, organizuar nga ana e GIZ RED Programit në Maqedoni, në datë 28.03.2012, e vizituan Qendrën për zhvillim të rajonit ...

 • Zhvillimi i turizmit rural
  Rreth 30 trajnues turistik së shpejti do t'i motivojnë personat nga hapësirat rurale rreth Liqenit të Ohrit, të zhvillojnë turizëm rural. Kjo pritet të arrihet pas mbarimit të projektit "Zhvillimi i turizmit rural" e cila me iniciativë të Agjensionit lokal për zhvillim nga Struga nga sot filloi në Fakultetin për turizëm në Ohër. Në kuadër të ...

 • Takim pune për Projektin bazik për kanalizimin fekal për Komunën e Vevçanit dhe Strugës
  Më 25.01.2012, në hapësirat e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në Strugë, përfaqësues nga operatori ekonomik Metal-Elektrik nga Shkupi (kryerësi i projektit), bashkë me përfaqësues nga bashkësia lokale e f.Veleshtë, dhe peronave profesional, mbajtën takim pune për Projektin bazik për kanalizimin fekale për Komunën e Vevçani ...

 • Projekt bazë për kanalizimin fekale
  Në datë 11.01.2012, në hapësirat e Këshillit të Komunës së Strugës, përfaqësues të operatorit ekonomik Metal-Elektrik nga Shkupi (kryerësit e projektit), e prezantuan projektin bazë për kanalizim fekal për Komunën e Vevçanit dhe një pjesë nga Komuna e Strugës (vendbanimet Belicë e Poshtme, Podgorc, Oktis dhe një pjesë të Veleshtës). Në prez ...

 • Pajisje për detektimin e humbjes së ujërave
  Zëvëndës ministri i pushtetit lokal, Sasho Llazarevski, sot (11.01.2012), solemnisht i dorëzoi pajisjet për detektimin e humbjes së ujërave në rajonin planor Jugperëndimor. Kjo pajisje e sofistikuar, që ju dha sot komunave nga rajoni planor Jugperëndimor, do të ndihmojnë në zbulimin e hershëm dhe detektimin e humbjes së ujërave nga ujësjellësi ...

 • Punkt mobil matës
  Punkt mobil matës më modern për matjen e kualitetit të ajrit ambiental u lëshua zyrtarisht në përdorim sot (28.12.2011) në Komunën e Osllomesë. Atë, simbolikisht, në funksion e lëshuan kryetari i komunës së Osllomesë, Fatmir Dehari dhe udhëheqësja e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, Mirjana Lozanoska. Me këtë ajri ambiental ...

 • Shfaqje teatrale
  Në datë 23 dhjetor (në Strugë), 24 dhjetor në Dibër dhe 25 në Kërçovë u mbajt shfaqja teatrale në gjuhën shqipe "Shkesia". Shfaqjen kishin mundësi ta shohin të gjithë qytetarët nga rajoni planor Jugperëndimor, nga 13 komunat të cilat e përbëjnë këtë rajon. Komedia "Shkesia", e autores Olsa Poshka, ka bazë nga motivet e kaluara, të cilat konkr ...

 • Prezantimi i Studimit të fizibilitetit
  U mbajt prezantimi dhe debati publik i Studimit të fizibilitetit për bartjen e ujërave të zeza nga rajoni Gradishte deri në Shën Naum. Në datë 16.12.2011 në hapësirat e Komunës së Ohrit, përpiluesit e Studimit - firma "Hidro energo inzhinjering" dhe "Pointpro" nga Shkupi i paraqitën zgjidhjet teknike për zgjidhjen e problemit me ujërat e zeza ...

 • U luajt shfaqja e parë teatrale
  Më 7 dhjetor të vitit 2011, Në Pallatin e Kulturës në Vevçan u luajt shfaqja e parë teatrale, nga serija e shfaqjeve që do të luhen në rajon. Përveç në Vevçan shfaqja në 8 dhjetor do të luhet edhe në Kërçovë, ndërsa ditën tjetër në Makedonski Brod. Shfaqja është e financuar me mjete nga projektet rajonale të Qendrës për zhvillim të rajonit p ...

 • “Aj të themi edhe një”
  "Aj të themi edhe një" është shfaqje teatrale e regjisorit Andrej Cvetanovski e cila si premierë do të shfaqet nga aktorët e Ohrit në 7 dhjetor në Vevçan. Shfaqja është komedi bashkëkohore me elemente groteske e cila në postmodernizëm e riciklon folklorin dhe e vendos në kontekst modern.   Siç thekson regjisori Cvetanovski loja do të ba ...

 • Prezantimi i Studimit të fizibilitetit
  29.11.2011, Strugë, në hapësirat e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor u mbajt prezantimi i "Studim fizibiliteti për ujërat e zeza nga Gradishte në Shën Naum". Në prezantim ishin të pranishëm të punësuarit në Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor dhe përfaqësues nga firma Hidro Energo Inzhinjering (kryerësit të ...

 • Ministri i vetëqeverisjes lokale Nevzat Bejta në vizitë te Qendra
  Ministri i vetëqeverisjes lokale, Nevzat Bejta, sot (14.11.2011) e vizitoi Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në Strugë, me çka u interesua për funksionimin e kësaj trupe administrative në shërbim të Këshillit për zhvillim të rajonit. Në bisedën me drejtoreshën e Qendrës, Mirjana Lozanoska, ministri Bejta u informua për punët ...

 • Punimi i dokumentacionit teknik
  Përfaqësues të firmës "Hidro Gradezhen Inzhenering", në datë 10.11.2011, e prezantuan versionin e parë të Studimit të fizibilitetit për bartjen e ujërave të zeza në vendbanimet Vevçan, Podgorc, Velesht, Oktis dhe Belicë e poshtme. Sipas zgjidhjes së tyre do të shfrytëzohet kolektori sekondar nga Veleshta deri te stacioni pastrues i cili është ...

 • Takim me OJQ nga rajoni
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor (QZHRPJP) për përmirësim të bashkëpunimit ndërmjet QZHRPJP dhe sektorit joqeveritar nëpërmjet vendosjes së partneritetit të ndërsjellët organizoi tre takime në tre mikro rajone (më 2 nëntor në Dibër, më 3 nëntor në Kërçovë dhe me 4 nëntor në Strugë) me OJQ nga 13 komuna të cilat i mbulon ky r ...

 • Studim fizibiliteti për ujërat e zeza nga Gradishte në Shën Naum
  Operatori ekonomik Hidro Energo Inzhenering nga Shkupi do ta punojë studimin e fizibilitetit për bartjen e ujërave të zeza nga Gradishte deri ne Shën Naum në Ohër. Sot përfaqësues të operatorit ekonomik bashkë me Qendrën për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor mbajtën takim iniciativ me palët e interesuara nga Ohri dhe Struga. Në mbledhje ...

 • Implementimi i projekteve rajonale
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor filloi me realizimin e projekteve rajonale, të miratuara nga ana e Byrosë për zhvillim rajonal për vitin 2011. Në tre prej projekteve janë të kyçur të 13 komunat nga rajoni planor Jugperëndimor, dhe ato janë: Selektimi i mbeturinave dhe furnizimi i enëve për mbledhjen e letrës dhe plastikës, ...

 • THIRRJE PUBLIKE për persona të papunë të interesuar për punë praktike
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim me GIZ RED Programin për zhvillim ekonomik rajonal në Republikën e Maqedonisë, PSM Fondacionin dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë, si pjesë e projektit "Krijimi i vendeve të punës përmes Punës praktike", shpall thirrje për 15 persona të papunësuar të interesuar për punë p ...

 • Trajnim
  Strugë, 9 qershor - Prej sot prodhuesit bujqësor nga Rajoni planor Jugperëndimor mund t'i shfrytëzojnë shërbimet për testimin e kualitetit të tokës me laboratorët mobil të cilat Këshilli rajonal ua shpërndau njësive rajonale të Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ujërave në Ohër, Strugë, Dibër, Kërçovë dhe Makedonski Brod. Këta laborator b ...

 • Takim pune
  Në 7 qershor u mbajt takim i punës në lidhje për realizimin e projektit "Përpunimi i projektit teknik për ujërat e zeza në Vevçan dhe Strugë", miratuar nga ana e Byrosë për zhvillim rajonal për vitin 2010. Në takim morën pjesë Vladislav Zhupan - Komuna e Strugës, Vait Ajro - "Proakva" Strugë, Natalija Kalajxhieska-Lazaroska - Komuna e Vevçanit ...

 • THIRRJE PUBLIKE
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim  GIZ RED Programi për zhvillim ekonomik rajonal në Maqedoni, Fondacioni PSM dhe Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze, si pjesë e projektit  "Krijimi i vendeve të punës përmes punës praktike", shpall thirrje për 15 ndërmarrje të interesuara për praktikant, për periudhë koh ...

 • Memorandum bashkëpunimi
  Universiteti "Shën Kiril i Ohrit" nga Manastiri dhe Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor sot nënshkruan Memorandum për bashkëpunim. "Me nënshkrimin e këtij memorandumi hapen mundësi që praktikat akademike të shkrihen në projekte konkrete me çka që të dyja institucionet bashkërisht të aplikojnë tek donator të brendshëm dhe të jas ...

 • Marrëveshje për realizimin e projekteve
  Në datë 06.05.2011, në hapësirat e Byrosë për zhvillim rajonal në Shkup, u nënshkrua Marrëveshje për realizimin e projekteve në mes Byrosë për zhvillim rajonal dhe Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Drejtori i Byrosë, Xhemail Elmazi theksoi se projektet do të jenë nxitje për zvogëlimin e dispariteteve në mes rajoneve dhe zh ...

 • Manifestimi përmbyllës
  Më 28.04.2011, u mbajt Manifestimi përmbyllës me rastin e realizimit të suksesshme të projekteve rajonale për vitin 2009. Në ceremoninë, në Hotel Drim, morën pjesë ministrat e pushtetit lokal Musa Xhaferri  dhe i bujqësisë, pylltarisë dhe ujërave Ljupço Dimovski, drejtori i Byrosë për zhvillim rajonal Xhemail Elmazi, presidenti i Këshilli ...

 • Panairi i turizmit receptor
  Në datë 17 dhe 18 janar 2011 në Ohër, nga ana e Agjensionit për promovim dhe mbështetje të turizmit të RM u organizua panairi i turizmit receptor. Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor morri pjesë me stendën e vetë në të cilin u prezantuan komunat nga rajoni. Promovimi i Qendrës për zhvillim, komunat dhe operatorët tjerë ekonomi ...

 • Memorandum bashkëpunimi
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në datë 12.01.2011 nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Universitetin Ndërkombëtar në Strugë. Bashkëpunimi i përbashkët është në drejtim të mobilizimit të potencialeve dhe zhvillimit të projekteve të qëndrueshme për arritjen e prioriteteve nga Programi për zhvillim të rajonit planor Jugperën ...

 • Prezantim publik
  Në kuadër të projektit "Studim fizibiliteti për bartjen e ujërave të zeza në komunat e Kërçovës, Zajazit, Osllomesë, Plasnicës, Vraneshticës dhe Drugovës", Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim me përfaqësuesit e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe komunat e kyçura në projekt organizojnë prezantim publik të Studimit. ...

 • Ushqim i shëndetshëm dhe prodhime qumështore
  Më datë 05.11.2010, në hapësirat e hotel "Kërçova" në Kërçovë u mbajt trajnimi i dytë me temë: "Ushqim i shëndetshëm dhe prodhime qumështore". Në trajnim morën pjesë përfaqësues (prodhues individual) nga komunat: Makedonski Brod, Plasnicë, Vraneshticë, Zajaz, Osllomej, Drugovë dhe Kërçovë dhe ligjëruesit Prof. D-r Suzana Kratovalieva (Institut ...

 • Promovimi i produkteve dhe krijimi i rrjetit të prodhuesve
  Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor filloi implementimi i projektit "Promovimi i produkteve bujqësore dhe qumështore në rajonin Jugperëndimor". Më datë 29.10.2010, në Ohër, u mbajt trajnimi i parë, nga katër të planifikuarat, me temë "Promovimi i produkteve dhe krijimi i rrjetit të prodhuesve". Në trajnim morën pjesë përfaqësu ...

 • U konsistua Këshilli i ri për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR
  Strugë, 24 nëntor 2017 -  Ramis Merko u zgjodh president i ri i Këshillit për zhvillim të rajonit planor JUGPERËNDIMOR, në seancën konstituive të këtij trupi rajonal, detyra primare e së cilës në dy vitet e ardhëshme, siç theksoi ai do të jetë angazhimi për rritjen e mjeteve kushtuar tetë rajoneve planore në shtet, me qëllim që të arrihet ...

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor