Ekipi

 

tim-al

 

 

Miki_InfoRegio

M-r Mirjana Lozanoska - Udhëheqëse e Qendrës
Magjistër për zhvillim lokal dhe rajonal
mirjana.lozanoska@southwestregion.mk

 • E paraqet, përfaqëson dhe drejton me pasurinë e Qendrës.
 • Vendos p[r punësimet, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e të punësuarve në administratën e Qendrës.
 • E organizon, drejton dhe koordinon punën e Qendrës për zhvillim.
 • I propozon Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, programe, projekte, raporte dhe dokumente tjera të cilat përgatiten nga ana e Qendrës.
 • Organizon dhe realizon bashkëpunim me organizata dhe institucione tjera nacionale, rajonale dhe ndërkombëtare.
 • Kujdeset për përsosmërinë profesionale dhe disiplinën e të punësuarve gjatë punës në Qendrën për zhvillim.
 • Realizon kontakte të rregullta dhe koordinim në punë me udhëheqësit e tjerë të Qendrave për zhvillim nga rajonet tjera planore, duke shkëmbyer me to informacione dhe përvoja.
 • Kryen analiza, vlerësim dhe rivlerësim të çështjeve dhe problemeve që paraqiten gjatë punës së Qendrës për zhvillim.
 • Inicion ide të reja për punët nga sferat që i mbulon Qendra për zhvillim.

 

 

 

 

Besijana Elmazi - Administrator
Jurist i diplomuar
b.elmazi@southwestregion.mk

 

 

 • Ndjekjen dhe zbatimin e ligjeve dhe dispozitave të përgjithshme nga sfera e zhvillimit të barabartë rajonal, vetëqeverisjes lokale, menaxhimin e resurseve humane, punët informativo-dokumentacione, punët e arshivës dhe zyrës.
 • Krijimi i bazës së të dhënave për nevojat e Qendrës.
 • Rregullimi operativ i materialeve për mbledhjet e Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.
 • Mbledhja dhe rregullimi i dokumenteve dhe të dhënave, arkivimi i lëndëve dhe rregullimi dhe përpunimi i materialeve arkivore, rregullimi i dokumenteve tjera të punës.
 • Përgatit dhe adapton programet për vizitat nga delegacione të huaja dhe mysafir oficial të Qendrës.

 

Valon

Valon Kaba - Koordinator rajonal
Ekonomist i diplomuar - Administrim biznesi/Financë
valon.kaba@southwestregion.mk

 • I ndjek, studion dhe zbaton ligjet dhe dispozitat tjera nga sfera e zhvillimit të barabartë rajonal, vetëqeverisjes lokale, urbanizmit, ndërtimtarisë, mbrojtjes së ambientit jetësor, infrastruktura dhe të gjitha dispozitat tjera që janë të lidhura me këtë problematikë.
 • Kryen përgatitjen e Propozim-Projekteve për zhvillim të rajonit planor dhe vendbanimeve me nevoja specifike zhvilluese.
 • Kryen pranimin dhe përpunimin e projekteve dhe kërkesave nga ana e Njësive të vetëqeverisjes lokale të cilat bëjnë pjesë në rajonin planor Jugperëndimor dhe propozon vendime për realizimin e tyre.
 • Merr pjesë në përgatitjen dhe përpunimin e Raporteve Vjetore dhe Pragramit për punën e Qendrës.

 

Saveski

Stojan Saveski - Koordinator rajonal
Gazetar i diplomuar - politikolog
stojan.saveski@t-home.mk

 • I ndjek, studion dhe zbaton ligjet dhe dispozitat tjera nga sfera e zhvillimit të barabartë rajonal, vetëqeverisjes lokale, mbrojtjes së ambientit jetësor, zhvillimit rural, arsimit, kulturës, nevojave sociale të popullsisë dhe të gjitha dispozitat tjera që janë të lidhura me këtë problematikë.
 • Kryen përgatitjen e Propozim-Projekteve për zhvillim të rajonit planor dhe vendbanimeve me nevoja specifike zhvilluese.
 • Kryen pranimin dhe përpunimin e projekteve dhe kërkesave nga ana e Njësive të vetëqeverisjes lokale të cilat bëjnë pjesë në rajonin planor Jugperëndimor dhe propozon vendime për realizimin e tyre.
 • Merr pjesë në përgatitjen dhe përpunimin e Raporteve Vjetore dhe Programit për punën e Qendrës.

 

Arberesa

Arbëresha Vlashi
Ekonomist i diplomuar - Administrim biznesi
a.vlashi@southwestregion.mk

 • I ndjek, studion dhe zbaton ligjet dhe dispozitat tjera nga sfera e zhvillimit të barabartë rajonal, vetëqeverisjes lokale, bujqësisë, zhvillimit rural, mbrojtjes së ambientit jetësor, nevojave sociale të popullsisë dhe të gjitha dispozitat tjera që janë të lidhura me këtë problematikë.
 • Kryen përgatitjen e Propozim-Projekteve për zhvillim të rajonit planor dhe vendbanimeve me nevoja specifike zhvilluese.
 • Kryen pranimin dhe përpunimin e projekteve dhe kërkesave nga ana e Njësive të vetëqeverisjes lokale të cilat bëjnë pjesë në rajonin planor Jugperëndimor dhe propozon vendime për realizimin e tyre.
 • Merr pjesë në përgatitjen dhe përpunimin e Raporteve Vjetore dhe Pragramit për punën e Qendrës.

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor