Këshilli i rajonit planor

 

Këshilli për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor është trup për miratimin dhe implementimin e politikave për zhvillim, dhe atë e përbëjnë kryetarët e komunave të NJVL nga rajoni. Ky trup i organizon dhe koordinon aktivitetet mbi mbikëqyrjen dhe vlerësimin e implementimit të dokumenteve planore për zhvillim rajonal, siç janë: Programi për zhvillim, Planet Aksionale, Listat vjetore me projekte prioritare etj. Këshilli i është kushtuar forcimit të bashkëpunimit ndër komunal dhe ndërkufitar, si dhe koordinimin e subjekteve kryesore në kuadër të komunave, të cilat punojnë në zhvillimin rajonal.

Anëtarë të Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor janë:

sasho jankoski portrait

 

Z. Sasho Jankoski Kryetar i komunës së Vevçanit

 

Z.Hekuran Duka
U.d.Kryetar i komunës së Dibrës

zoran nogaceski portrait

 

Z. Zoran Nogaçeski 
Kryetar i komunës së Debërcës

 

Dehari_Oslomej

Z. Fatmir Dehari
Kryetar i komunës së Kërçovës

 

Z. Konstantin Gerogieski
U.d.Kryetar i komunës së Ohrit

 

Zhivko Siljanovski portrait

 

Z. Zhivko Siljanoski
Kryetar i komunës së Makedonski Brod

 

portret-ismail-jahoski

Z. Ismail Jahoski
Kryetar i komunës së Pllasnicës
ramiz merko portrait

 

Z. Ramiz Merko
Kryetar i komunës së Strugës

 

portret-arijan-ibrahim

Z. Arijan Ibraim
Kryetar i komunës së Qendra Zhupë

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor