Мапирање на потенцијалите за рурален туризам

Цели на проектот

Реализацијата на активноста се одвиваше во две фази: канцелариско истражување и валитативно истраќување, кои беа спроведени од стана на ангажирани експерти, а како резултат на што беакреирани бази на податоци кои можат да послужат за развивање на проектни активности со цел да се поттикне руралниот развој.

Квалитативното истражување беше спроведено по пат на пополнување на евиденциски прашалници и организирање на консултативни настани (во рамки на фокусни групи, тркалезни аси/работилници) за валидизирање на наодите од канцелариското истражување у евалуација на потенцијалите за развој на руралниот туризам. Активноста е дел од проектот "Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво", финансиран од МЛС и УНДП.

 Резултати

-Анализирани 26 стратешки докумнети, закони и студии

-Организирани 3 консултативни средби со 65 претставници од засегнатитете страни

-Направени 9 консултативни посети во општините

-Пополнети и анализирани 100 евиденциски прашалници

-Креирана база на одатоци на потенцијалите за развој на руралниот туризам

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион