Урбанистички планови за вон-населените места и села за урбаните и руралните општини од регионот

Цели на проектот

 

Основната цел на рпеоктот е изготвување на урбанистички планови за вон-населените места и села во општините во Југозападниот плански регион, како добра основа за развој на инфраструктурата, економијата, социјалата и просторната кохезија во рамки на една општина, и во рамки на Регионот. Со проектот изработени се урбанистички планови за 35 села со вкупна површина од 540 ха.

 

 

Резултати

- Урбанистичка планска документација за 21 село во општина Струга;

- Урбанистички планови за 3 села во општина Дебар;

- Урбанистички планови за 10 села во општина Дебрца;

- Урбанистички планови за Центар Жупа.


 

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион