Изработка на техничка документација за линиско инфраструктурно поврзување на Општина Осломеј и Општина Зајас


 Изработката на документацијата е започната во текот на 2012 година, при што во текот на месец декември, истата година, од страна на изготвувачот беше презентирана работната верзија од документот пред претставници на Општините Осломеј, Зајас и Кичево.

Техничкиот проект е завршен во текот на март 2013г. Проектот е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2012 година.


Резултати

- Изработен основен проект

- Донесено Решение за Услови за планирање на просторот од страна на Агенцијата за планирање на просторот,

- Донесено Решение - Согласност од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за изградба на линиска инфраструктура
© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион