Селектирање на отпад и набавка на садови за сите општини - II фаза

Во рамките на овој проект се изврши набавка на уште 50 контејнери од 240л за хартија и истите им беа поделени на општините од Југозападниот плански регион според нивните барања и потреби. Набавката на овие 50 контејнери беше продолжение на веќе доделените 420 контејнери за сите ЕЛС од Регионот.

 

Резултати:

- Две работни средби со претставници од ЈКП од општините

- Испорачани контејнери за хартија до општините

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион