Изработка на технички проект за фекална канализација за Вевчани и Струшко

Техничкиот проект, како финален документ, беше претставен пред Советот на планскиот регион во текот на февруари 2012г. Од Месната заедница Велешта беше побарано и второ решение за краците кои поминуваат низ ова населено место, така што до месец мај работната група заедно со проектантите подготвуваа предлози за алтернативно решение за овој проект.

 

Резултати:

- Пет работни средби на експертскиот тим

- Изработен проект и јавна презентација на истиот

 

 

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион