Набавка и поставување на јавни тоалети во ЈЗПР


 


Цели на проектот

Подобрување на условите за престој на туристите преку поставување модерна санитарна
опрема во туристичките центри во ЈЗПР

 


Резултати од проектот

- Набавка на 4 јавни тоалети;

- Монтажа на 4 јавни тоалети;

 
© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион