Изработка на COST BENEFIT ANALYSIS (Анализа на трошоци и добивки) за систем за одведување отпадни води во урбаниот дел на Кичево


 


Краток опис

Главна цел на проектот е заштита на ќивотната средина и подобрување на условите за ќивот на населението во Општина Кичево, и намалување на деградацијата на квалитетот на водата, како резултат на испуштање на непрочистени отпадни води. Документот Анализа на трошоци и добивки е од особено значење за понатамошните активности преземени, од општина Кичево и од Министерството за ќивотна средина и просторно планирање, за изградба на систем за отпадни води во Кичево со средства од ИПА 3 компонента.

 


Резултати

-Адаптирана физибилити студија за собирање и третман на отпадни води;

-Изработена и усогласена Анализа на трошоци и добивки;

- Обезбедени средства преку ИПА3 за изградба на системот.© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион