Основен проект за пречистителна станица во Центар Жупа


 


Краток опис

Главна цел на проектот е изработка на техничко решение за пречистителна станица за отпадни води, со која на оптимален начин, ќе се третираат фекалните води од н.м. Центар Жупа, Мал Папрадник, Житинени, Броштица и Бајрамовци во Општина Центар Жупа. Со изработката на Основниот проект се создаваат услови за прифаќање и третман на орпадни води, со што долгорочно ќе се намалува внесот на отпадни води во Дебарското Езеро.

 


Резултати

-Ажурирани геодетски подлоги;

-Геодетски елаборат;

- Геомеханички елаборат;

- Урбанистичко-планска документација;

-Основен проект за пречисителна станица;

-Ревизија на основен проект за пречистителна станица.© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион