Поставување парковни корпи во урбани средини во Југозападниот плански регион


 


Цели на проектот

Со оглед на фактот што Регионот се промовира како туристичка дестинација, еден од основните услови е подобрување на хигиената на јавните места. Главната цел на проектот е подобрување на условите за зачувување на животната средина во урбаните средини.

Сгласно проектот, операторот изработи 450 парковни корпи и ги испорача до урбаните општини - Охрид, Струга, Кичево, Дебар и Македонски Брод, партнери во овој проект.

 


Резултати од проектот

- Испорачани 450 парковни корпи на општините;

- Предавање на корпите на јавните комунални претпријатиа;

- Поставување на парковните корпи на фреквентни локации во општините.


 

 

 
© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион