Студија за одлагање градежен шут и негов третман


 


Цели на проектот

Намалувањето на отпадот и елиминирање на дивите депони со градежен шут е основа цел на проектот. Со Студијата, пак, се даваат алтернативни решенија за собирање и третирање на градежниот шут, како основен материјал за искористување за други цели во сите општини во регионот. Студијата е завршена во октомври 2014г и истата е презентирана пред засегнатите страни од Регионот.

 


Резултати од проектот

- Анализа на постојна документација;

- Теренски истражувања;

- Изготвена работна верзија на физибилити студија и нејзина презентација;

- Усвоена финална верзија на физибилити студијата и нејзино печатење.

 

 
© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион