Урбанистички планови за вон-населените места и села за урбаните и руралните општини од регионот

Партнери

Општина Струга, Дебарца и Центар Жупа


Цели на проектот

Да се изготви детален урбанистички план за села во Општините: Струга, Дебарца и Центар Жупа, како добра основа за развој на инфраструктурата, економијата, социјалата и просторната кохезија во рамки на една општина и во рамки на регионот.

 


Очекувани резултати од проектот

- Подготовка на Урбанистички планови за села;

- Развој на комуналната инфраструктура;

- Економски развој и можности за инвестирање;

- Социјален развој;

 

 

 


Времетраење 12 месеци© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион