Печатење на мапа на ЈЗПР со значајните природни и културни знаменитости


 Основната цел на проектот е да се изврши презентација на најсуштинските природни, културни и друг вид локалитети кои се во функција на интегрален развој на туризмот во Регионот. Мапата е печатена, во текот на ноември 2013г., во тираж од 10.000 примероци на Англиски јазик.

 


Резултати од проектот

- пет работни средби на експертскиот тим,

- една јавна презентација на работната верзија на мапата,

- Изработена и печатена мапа во тираж од 10.000 примероци

 © 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион