Мапирање на значајните природни и културни локалитети во Југозападниот плански регион


 


Цели на проектот

Оновната цел на проектот е да се подигне степенот на сигнализација на културнот и природното богатство, неговото интегрирано претставување, а со цел да се зголеми бројот на посетители на регионот.

Во рамките на проектот беа изработени 126 туристички патоказни знаци кои им се предадени на општините, кои според преземените обврски треба да ги монтираат пред соодветните локалитети.


Резултати од проектот

- Организирани четири работни средби за утврдување на листа на локалитети;

- Изработен дизајн и графичко решение за знаците;

- Изработени 126 туристички патоказни знаци.

 © 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион