Техничка документација за пат што ги поврзува Општината Осломеј и Зајас


 


Цели на проектот Една од целите на проектот е да се изврши модернизација и осовремување на постојните регионални и локални патишта и изградба на нови, преку изработка на техничка документација во соработка со Агенцијата за државни патишта и ЕЛС како носители во рамките на регионот.

Резултати

- Пет работни средби со експертскиот тим

- Изработен проект и јавна презентација на истиот
© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион