Физибилити студија за поврзување на Општините Кичево, Осломеј и Зајас со централно греење од термоцентралата Осломеј

Партнери

3 општини од Југозападен плански регион (Кичево, Осломеј и Зајас).Работната верзија на Студијата од страна на економскиот оператор беше презентирана во Општина Кичево во присутство на сите засегнати страни од трите општини, додека пак финалниот документ беше претставен пред Советот за развој на Југозападниот плански регион. Студијата беше завршена во текот на јули 2013г. Проектот е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој на Министерствот за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2013 година.

Резултати од проектот

- Две работни средби со претставници од односните општини;

- Една јавна презентација на работниот, и една на финалниот документ;

- Изработена Студија.
© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион