Ревизија на главен проект за регионален колектор за одведување на отпадни води во Општина Дебарца и поврзување со колекторскиот систем Струга-Охрид


Една од основните задачи на Центарот за развој, согласно поставените приоритети во Програмата за развој, е да се врши реконструкција, модернизација и проширување на системите за пречистување на отпадните води преку изработка на техничка документација.

Во тој контекст во текот на декември 2012 година од страна на ангажираниот економски оператор извршена е Ревизија на Основниот проект за колектор во Општина Дебрца со што проектот е целосно завршен.

Резултати

- Три работни средби на експертскиот тим,

- Извршена ревизија на проектот и јавна презентација на истиот.
© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион