Поставување мерен пункт за емисијата на гасови и загадувањето на воздухот од ТЕЦ „Осломеј“ и изработка на студија со предлог-мерки за заштита од загаденоста на воздухот

Главна цел на проектот е намалување на загадувањето на воздухот од ТЕЦ Осломеј. Тоа ќе се постигне преку контуинирано следење на загаденоста на воздухот во подрачјето на Општина Осломеј, но и во Општина Зајас и Општина Кичево, пред се, заради тоа што ТЕЦ Осломеј, во националната Стратегија за инвестиции во животната средина, е посочена како клучно жариште каде што е потребно да се изврши санирање и ефикасна заштита на воздухот и околината.

Најсовремена мобилна мерна станица за мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух по пуштањето во употреба во текот на јануари 2012г започна мерење на CO2 и ПМ10 честичките во воздухот во близина на ТЕЦ Осломеј. Проектот е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2012 година.

 

Резултати

- Три работни средби на експертскиот тим

- Поставена мерна станица за мерење на амбиенталниот воздух во Осломеј и околината

- Јавен настан и свечено пуштање во употреба

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион