Промоција на земјоделски и млечни производи во Југозападниот плански регион

Партнери

13 општини од Југозападен плански регион (Струга, Охрид, Кичево, Дебар, Македонски Брод,Зајас, Осломеј, Пласница, Другово, Вевчани, Центар Жупа, Дебрца и Вранештица).


Цели на проектот Развој на земјоделството и поттикнување на руралниот развој преку едукација на земјоделците и млекопроизводителите во Jугозападниот плански регион и промоција на претпознатливите производи од Југозападен регион.

Очекувани резултати од проектот - Едукација на заинтересираните земјоделци и на млекопроизводители- индивидуалци од југозападниот регион за подобрување на квалитетот на земјоделските култури и млечните производи;
- Подобрување на маркетингот, промоцијата и обезбедување на пласман за производите како на домашниот пазар, така и на регионалните и европските пазари;
- Стимулирање на производството на карактеристични и препознатливи производи за овој регион и производство на здрава органска храна;
- Креирање мрежа или конзорциум на земјоделците и млекопроизводителите во југозападниот регион.

Времетраење 12 месеци


zemjodelski01
zemjodelski02
zemjodelski03
Ajvar_I_drugo_3
Kosnica_ovosja
Obuka
Ovosje_Pcenka_Kromid

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион