Përgatitja e dokumentacionit teknik për infrastrukturën rrugore në RPJP

Qëllimet   e projektit

Rrjeti rrugor në rajonin planor Jugperëndimor është i pazhvilluar, gjendja e tashme në një pjesë të rrugëve në të gjithë rajonin është në gjendje relativisht të keqe, së pari, një pjesë për shkak të rrugëve të dëmtuara dhe nuk i kanë elementet teknike të duhura ndërsa pjesa tjetër për shkak të mospasjes së rrugëve lokale të cilat do t'i lidhin më mirë komunat e rajonit.

Projekti do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë mbi tri komponenta:

- rritje ekonomike

- përmirësimi i infrastrukturës rrugore turistike

- komponenti ekologjik

 

Rezultate

-Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe zvogëlimi i shpenzimeve për derivate përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik për rrugë me gjatësi totale prej 33 km në 6 komuna nga rajoni Jugperëndimor;

-Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe rritja e mundësive për zhvillim rural përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik për rrugë të reja në zonat rurale;

-Pasurimi i ofertës turistike në RPJP përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik për ndërtimin e rrugëve të cilat të çojnë deri te vendet atraktive.

 

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor