MAPIMI I POTENCIALEVE PËR URIZËM RURAL

 

Ky aktivitet është pjesë e projektit "Zgjidhje inovative për çasje të shërbimeve në nivel lokal" i financuar nga MVL dhe UNDP. Realizimi u zhvillua në dy faza: hulumtim nga zyra dhe hulumtim cilësor. Hulumtimi nga zyra dhe ai cilësor u implementuan nga ana e ekspertëve të angazhuar, si rezultat i asaj që u krijuan baza të të dhënave të cilat mund të shërbejnë për zhvillimin e aktiviteteve projektuese me qëllim të rritjes së zhvillimit rural.

 

Hulumtimi cilësor u krye me plotësimin e pyetsorëve evidentues dhe organizimi i ngjarjeve këshillë dhënëse (në kornizat e fokus grupeve, tryeza rrumbullake/punëtori) për validitetin e rezultateve  nga hulumtimi i zyrës dhe evaluimi i potencialeve për zhvillimin e turizmit rural.

 

Rezultatet

 

- U analizuan 26 dokumente strategjike, ligje dhe studime

- U organizuan 3 takime këshillë dhënëse me 65 përfaqësues nga palët e interesuara

- U mbajtën 9 vizita këshilldhënëse në komuna

- U plotësuan dhe u analizuan 100  pyetësorë evidentues

- U krijua baza e të dhënave për potenciale për zhvillim të turizmit rural

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor