KRIJIMI I RRJETËS TERRITORIALE PËR ZHVILLIMIN INKLUZIV RAJONAL

Në kornizat e projektit "Zgjidhje inovative për qasje më të mirë të shërbimeve në nivel lokal" u themelua Rrjeta për zhvillim inkluziv rajonal të rajonit planor Jugperëndimor. Në fillim të  vitit 2016 ishte inicuar procesi për vendosjen e formës në bashkëpunim ndërkomunalnë rajonin planor Jugperëndimor. Në periudhën nga prilli deri në dhjetor të vitit 2016 Këshillet nga të dy komunat e Rajonit sollën Vendime për krijimin e rrjetës territoriale. Me përkrahjen e Ministrisë për vetëqeverisjes lokale dhe UNDP ishte i përgatitur verzioni punues i Rregullores për punë të Rrjetës për zhvillim inkluziv rajonal. Në fund të nëntorit të vitit 2016 u mbajt mbledhja konstitutive e Rrjetës në të cilën u shqyrtua dhe u miratua Rregullorja për punë, u zgjodhën kryetari dhe zëvendës-kryetari i Rrjetës dhe u prezantuan qëllimet dhe aktivitetet e ardhshme.

Gjatë vitit 2017 u përpunua dhe u miratua edhe Programi, bashkë me Plan aksionar, për punën e rrjetës në dy vitet e ardhshme. Qëllimi i përgjithshëm i rrjetës është të identifikohen në kontinuitet problemet ekonomike në vendet rurale dhe vendbanime të rajonit, të koordinohet dhe të ofrojë zgjidhje për kapërcimin e tyre, duke u zhvilluar një sistem i fortë përmes sektorit publik, joqeveritar dhe privat. Aktiviteti është pjesë e projektit "Zgjidhje inovative për qasje të shërbimeve në nivel lokal" i financuar nga MVL dhe UNDP.

 

Rezultatet

- Takime me të gjitha palët e interesuara të RPJP-së dhe inicimi i procesit për vendosjen e formës të bashkëpunimit ndërkomunal

- U sollën vendime për krijimin e rrjetës territoriale nga ana e 9-të komunave

- U përgatit dhe u miratua Rregullorja për punën e rrjetës

- U përgatit dhe u miratua Programi me Plan aksionar për punën e rrjetës

- Mbledhje konstituive e Rrjetës për zhvillim inkluziv  rajonal

- Formimi i rrjetës dhe organeve punuese, zgjedhja e kryetarit dhe zëvendës kryetarit

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor