PLANE URBANISTIKE PËR VENDBANIMET JO-REZIDENCIALE DHE FSHATRAVE PËR KOMUNAT URBANE DHE RURALE NË RAJON

Qëllimi kryesor i projektit është përgatitja e planeve urbanistike ppër vendbanimet jo rezidenciale dhe fshatrave në komunat e rajonit planor Jugperëndimor, si një bazë e mirë për zhvillim të infrastukturës, ekonomisë, mirëqënies shoqërore dhe kohezionit hapësinor në kornizat e një komune dhe në kornizat e rajonit. Partnerë të këtij projekt janë katër komunat e rajonit planor Jugperëndimor - Struga, Dibra, Debërca dhe Qendra e Zhupës. Me këtë projekt u përgatitën planet urbanistike për 35 fshatra me sipërfaqe totale prej 540 ha. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2014.

 

 

Rezultatet

- Dokumentacion planor urbanistik për 21 fshatra në komunën e Strugës

- Plane urbanistike për 3 fshatra në komunën e Dibrës

- Plane urbanistike për 10 fshatra në komunën e Debërcës

- Plane urbanistike për Qendrën Zhupë

 

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor