Punimi i dokumentacionit teknik për rrugën që i lidh komunat Osllomej dhe Zajaz

Përpunimi i dokumentacionit u fillua gjatë vitit 2012  me çka gjatë muajit dhjetor, të të njëjtit vit, nga ana e përpunuesit u prezantua verzioni punues i dokumentit para përfaqësuesve të komunave Osllomej , Zajas dhe Kërçovë.

Projekti teknik u mbarua gjatë muajit mars të vitit 2013. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2012.

 

Rezultatet

- U përpunua projekti themelor

- U morr Vendim për Kushtet e planifikimit hapësinor nga ana e Agjencisë për planifikim hapësinor

- U morr Vendim - Pajtueshmëri nga ana e Ministrisë së ambientit jetësor dhe Planifikimit hapësinor për ndërtimin e infrastrukturës

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor