Punimi i dokumentacionit teknik për kanalizimin fekal për komunën Vevçan dhe vendbanimet Veleshtë(një pjesë), Podgorc, Oktis dhe Belicë e Poshtme

Projekti teknik, si një dokument final, u prezantua para Këshillit të rajonit planor gjatë muajit shkurt të vitit 2012. Nga bashkësia lokale e Veleshtës u kërkua edhe një zgjidhje e dytë për cepet që kalojnë mes këtij vendbanimi, kështu që deri në muajin maj grupi i punës bashkë me projektuesit përgatitën propozime për zgjidhje alternative për këtë iniciativë. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2012.

 

 

Rezultatet

- Pesë takime pune të ekipit të ekspertëve

- U përgatit projekt dhe u prezantua para publikut

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor