Selektimi i mbeturinave dhe furnizimi i pajisjeve në rajonin planor Jugperëndimor
Qëllimet e projektit

Në kornizat e këtij projekti u krye furnizimi i edhe 50 kontejnerëve prej 240 l për letër, dhe të njëjtat i'u ndanë komunave të rajonit planor Jugperëndimor sipas kërkesave dhe nevojave të tyre. Furnizimi i këtyre 50 kontejnerëve ishte vazhdimi i veçmë 420 kontejnerëve të shpërndarë në të gjitha komunat e rajonit planor Jugperëndimor. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2012.


Rezultatet e projekti

- Dy takime pune me përfaqësuesit e NKP-ve të komunave

- U porositën kontejnerë për letër për komunat

 
© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor