Furnizimi dhe vendosja e toaleteve publike në RPJP


 


Qëllimet e projektit

Përmirësimi i kushteve për qëndrim të turistëve përmes vendosjes së pajisjeve sanitare moderne në zonat turistike në RPJP.

 


Rezultatet e pritura nga projekti

- Furnizimi i 4 toaleteve publike;

- Vendosja e 4 toaleteve publike;

 

 

 © 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor