Vendosja e shportave të parkut në mjediset urbane në rajonin planor Jugperëndimor

Me faktin që rajoni promovohet si destinacion turistik, një ndër kushtet kryesore është përmirësimi i higjienës në vendet publike. Qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i kushteve për ruajtjen e mjedisit jetësor në mjediset urbane.

Sipas Kontratës, operatori përpunoi 450 shporta për mbeturina parqesh dhe u'a dërgoi komunave urbane- Ohrit, Strugës, Kërçovës, Dibrës dhe Makedonski Brodit të cilët janë partnerë të këtij projekti. Pajisjet urbane i'u dorëzuan ndërmarrjeve publike komunale, dhe të njëjtat gjatë muajit gusht  dhe shator të vitit 2014 i vendosën shportat për mbeturina parqesh në komunat e tyre në vende adekuate.  Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2014.

 

 

Rezultatet

- U shpërndaë 450 shporta mbeturinash për parqe

- Dorëzimi i shportave tek ndërmarrjet publike komunale

- Vendosja e shportave për mbeturina të parqeve ne vendet frekuentuese të komunave

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor