Plane urbanistike për jo-vendbanimet dhe fshatrat për komunat urbane dhe rurale të rajonit

Partnerë

Komuna e Strugës, Debërca dhe Qendra Zhupë


Qëllimet e projektit

Të përgatitet plan urbanistik detal për jo-vendbanimet dhe fshatrat në Komunat: Strugë, Debërc dhe Qendra Zhupë, si një bazë e mirë për zhvillimin e infrastrukturës, ekonomisë, kohezionit social dhe territorial në kuadër të një komune dhe në kuadër të rajonit.

 

 


Rezultatet e pritura nga projekti

- Përgatitja e Planeve urbanistike për jo-vendbanimet dhe fshatrat;

- Zhvillimi i infrastrukturës komunale;

- Zhvillim ekonomik dhe mundësi për investime;

- Zhvillim social;

 

 

 


Kohëzgjatja 12 muaj© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor